Bewaak, beheer en ontwikkel

Onze visie en missie

Op enig moment is het terrein van Fort Honswijk in zijn oude glorie hersteld. Als kroon op het werk van het restauratieprogramma Nieuwe Hollandse Waterlinie en als één van de iconen van het cultuurhistorische landschap in de provincie Utrecht en het nieuwe Unesco Werelderfgoed. Daarnaast is het ook een vitale, regionaal-landelijk bekende en breed gewaardeerde plek waar ondernemers en publieke organisaties samenwerken en hun producten en diensten succesvol aanbieden, waar bezoekers lering ende vermaeck vinden en bestedingen doen, waar cultuurhistorische kenners hun hart ophalen door kennis te delen en waar de stakeholders in de nabije en wijde omgeving zich met trots mee verbonden voelen. Voor beleidsmakers en bestuurders geldt het als succesvolle voorbeeldcasus van publiek-private samenwerking in het cultuurhistorische domein. Het heeft een sluitende exploitatie waarvan een substantieel deel door inkomsten uit onderneming.

Het fort en zijn betekenis

Visie

Fort Honswijk is het monumentale hart van het meest complete waterlinielandschap van Nederland, de zogenaamde Stelling van Honswijk, iets ten zuiden van Utrecht. Het is ook het oudste en grootste torenfort van het grootste rijksmonument van Nederland, de Nieuwe Hollandse Waterlinie, genomineerd voor de UNESCO werelderfgoedstatus. Verbonden met zijn oorspronkelijk militaire functie biedt het fort een adembenemend uitzicht op het omliggende, weidse rivierlandschap. Het is ook een lust voor het oog hoe het er zelfs één geheel mee vormt.

Als publiek bezit is behoud van fort Honswijk in de eerste plaats van groot cultuur-historisch belang, bepalend voor de identiteit van het gebied. In de tweede plaats zijn het fort en zijn omgeving van een grote schoonheid, aantrekkelijk voor recreatie en toerisme. Ten derde kunnen de historische en landschappelijke allure van het fort ondernemers en publieke organisaties inspireren bij de ontwikkeling van hun producten en diensten en van het gebied. Waar fort en landschap vroeger dus de grote, nationale opgave van de landsverdediging dienden, willen wij er vandaag de dag ruimte bieden voor nieuwe initiatieven waar de samenleving baat bij heeft.

Het fort en zijn toekomsT

Missie

Wij willen Fort Honswijk tot bloei te brengen als gastvrije en ondernemende community waar het historische belang en de uitzonderlijke kwaliteit van de plek enerzijds en eigentijdse, maatschappelijk betrokken bedrijvigheid anderzijds elkaar versterken. Zo koppelen we de opdracht tot duurzaam beheer en onderhoud van het fort aan de ambitie om geschiedenis, locatie en actualiteit te verbinden en daarmee toegevoegde waarde te creëren voor de samenleving. Daarin willen we toonaangevend en onderscheidend zijn: lokaal verankerd, regionaal actief, nationaal relevant, in een proces van co-creatie. De stichting neemt daartoe de rol op zich van ‘sturend verbindingsofficier’.

Toelichting
De insteek van de geformuleerde missie is dat die zowel richting geeft als ruimte. Het is een inhoudelijke ambitie op hoofdlijnen en laat tegelijkertijd nog volop ruimte voor verschillende invullingen van de toekomstige bestemming van het fort.

  • De keuze voor een community impliceert dat we meer willen zijn dan een bedrijventerrein waar ieder zijn / haar ding doet. We streven naar een levendige plek met partners die op basis van de missie en een gedeeld belang bereid zijn elkaar direct of indirect te helpen bij het verwezenlijken van doelen en activiteiten, bijvoorbeeld door het delen van informatie, ideeën en voorzieningen. Zo wordt het geheel meer dan de som der delen.
  • Gastvrij betekent dat het aanbod op het terrein zo aantrekkelijk mogelijk is voor bezoekers en dat zij zich welkom voelen. Ondernemend staat voor: actief, economisch zelfstandig en resultaatgericht.
  • Het verbinden van geschiedenis, locatie en actualiteit is een fundamentele keuze. We nemen de zgn. genius loci als vertrekpunt voor een passende herbestemming en streven daarmee naar een eigentijds, extensief en hoogwaardig aanbod dat van waarde is voor de (maatschappelijke) behoeftes van de samenleving van vandaag. We zoeken dus partners met hart voor de plek, die deze inspiratie delen en hun producten en diensten mede van daaruit willen ontwikkelen en aanbieden.
  • ‘Toegevoegde waarde voor de samenleving’ doelt op activiteiten met een duidelijk publiek belang. Daarbij kunnen we denken aan grote maatschappelijke opgaven rond klimaat, natuur en landschap of sociaal-culturele problematiek. Maar uiteraard ook aan meer concrete producten en diensten die de kwaliteit van leven en leefomgeving verbeteren. Dit zijn voor een groot deel commerciële activiteiten maar niet in die zin dat zij zijn gericht op louter economische winstmaximalisatie.

Het fort en zijn bewoners

Kernactiviteiten

De stichting realiseert haar missie door:

  1. Ondernemers en maatschappelijke organisaties te werven, hen ruimte te bieden, zowel letterlijk als figuurlijk, voor hun activiteiten en met hen samen te werken aan het merk Fort Honswijk
  2. Het organiseren van publieksactiviteiten zoals evenementen en rondleidingen o.a. in samenwerking met de vrijwilligers van de Stichting Honswijk-Everdingen
  3. Het inrichten en onderhouden van het terrein en de gebouwen met daarbij o.a. goede, algemene publieksvoorzieningen
  4. Het (doen) ontwikkelen en / of delen van kennis over de geschiedenis van het fort, de Stelling van Honswijk en de Nieuwe Hollandse Waterlinie: onderzoek, publicatie, educatie, inhoudelijke publieksinformatie e.d.
  5. Het opzetten en uitvoeren van marketing-activiteiten