Naar aanleiding van de aanbesteding

Vragen en antwoorden

Alle gestelde vragen worden op deze pagina gepubliceerd en beantwoord zodat alle inschrijvers en andere belangstellenden allemaal over gelijke informatie beschikken.

Nota van beantwoording

naar aanleiding van de aanbesteding

Financiele vragen

Dit betreft een document (financiële prognose bij exploitatie) waarvan de kengetallen sterk verouderd zijn. De uitgangssituatie was destijds anders. Daarnaast waren de noodzakelijke restauratiekosten inclusief verduurzamingsmaatregelen opgenomen in de exploitatiekosten. De situatie is nu, waarbij de restauratie nagenoeg volledig is uitgevoerd en de verduurzamingsmaatregelen in 2022 worden gerealiseerd, compleet anders en daardoor niet vergelijkbaar en relevant.

In de dialoogfase zullen we geselecteerde partijen hierover nader informeren. De kosten geven zonder context onvoldoende informatie, waardoor het noemen van een bedrag in deze fase niet relevant is. De toekomstige kosten zullen sterk afhankelijk zijn van de afspraken die tussen de ondernemer en de Stichting gemaakt worden.

De stichting werkt momenteel aan een analyse. Zie verder het antwoord op vorige vragen.

In deze passage wordt verwezen naar de documenten die online te downloaden zijn, zoals de tekeningen, cultuurhistorische rapportage, et cetera. De  rapportages ‘Bouwhistorische verkenning met waardestelling’ en ‘Flora en Fauna Fort Honswijk’ zijn inmiddels ook toegevoegd aan de projectwebsite en te downloaden.

We verwijzen hier graag naar het Ontwikkelkader, paragraaf 1.4. De hoogte van de erfpacht zal sterk afhankelijk zijn van de ingediende plannen (en de mate van overeengekomen verantwoordelijkheden) in de gunningfase. Een concept van de  erfpachtovereenkomst zal gedeeld worden na de dialoogfase.

Bereikbaarheid Fort

De genoemde vervoersbewegingen, voor bezoekers aan Fort Honswijk, per auto/bus zijn gericht op het parkeerterrein. Op het forteiland zijn gemotoriseerde voertuigen in principe niet toegestaan (exclusief leveranciers en hulpdiensten).

Het fort is bereikbaar per bus, meer informatie hierover is te vinden op: https://www.u-ov.info/reizen/houten-schalkwijk. Afhankelijk van de onderneming(en) die op het fort komen kan het gesprek aangegaan worden met de provincie om de OV-verbindingen te verstevigen. Zie voor nadere informatie de ‘Mobiliteitsvisie Eiland van Schalkwijk’ van de Gemeente Houten.

Gebouwen en terrein

Naast de restauratie wordt nog voorzien in verduurzaming in de breedste zin van het woord. Op basis van de ingediende plannen worden keuzes gemaakt voor wat betreft het voorzieningenniveau dat past binnen het beschikbare budget daarvoor. Alles wat daar bovenop wenselijk dan wel noodzakelijk is zal in overleg (tussen de Stichting en ondernemer(s)) opgepakt worden.

Er zal geïnvesteerd moeten worden in de nutsvoorzieningen. De basis (elektra, data, water en riolering) voor het gebruik van de gerestaureerde monumenten (met uitzondering van de remises) wordt door de stichting/gemeente verzorgd, speciale wensen en de ontsluiting van andere/nieuwe locaties komen voor rekening van de exploitant. Hiertoe zal nader overleg tussen de exploitant en de stichting nodig zijn

De Cultuurhistorische rapportage geeft veel informatie, echter zal een transformatieopgave altijd in overleg gaan met de monumentencommissie van de gemeente Houten al dan niet in samenspraak met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Verplichtingen uit de Erfgoedwet zijn leidend.

 

Er wordt door middel van de beschikbaar gestelde subsidie geïnvesteerd (naast de restauratie) in verduurzamingsmaatregelen. Deze maatregelen dienen volgens de voorwaarden uit de verleende beschikking in 2022 te zijn gerealiseerd.

Het verduurzamingstraject, voor de monumentale panden, dat nu gaande is wordt onder regie van de Gemeente Houten uitgevoerd. Aanvullende wensen kunnen naar eigen inzicht (in afstemming met De Stichting) worden toegevoegd.

Het Erfgoed Expert Team (van de Provincie Utrecht) werkt nu aan een aantal scenario’s die we zullen toetsen aan de planvisies. De toekomstige functies van de gebouwen zullen hierin mede bepalend zijn. Daarmee is het nu nog te vroeg hier een concrete uitspraak over te doen.

We weten als geen ander dat de prijs-/kwaliteitverhouding voor een ondernemer van belang is. Plannen moeten toepasbaar zijn, maar ook zeker financieel haalbaar. Indien dat gepaard kan gaan met een klimaatneutraal forteiland is dat een geweldige prestatie.

Bij voorkeur worden de gastanks verwijderd, afhankelijk van de uitkomsten van het verduurzamingstraject.

Toegankelijkheid voor mensen met een beperking is heel belangrijk voor De Stichting. De Stichting zal daarom ook medewerking verlenen wanneer een ondernemer het vergunningstraject ingaat voor een dergelijke aanpassing, mits deze in voldoende mate rekening houdt met de cultuurhistorische waarde van het pand.

Bestuur & organisatie

Zie antwoord op de eerdere vraag en paragraaf 7.3 (pagina 45) in het Ontwikkelkader.

Algemeen

Foto’s van de restauratieopgave zijn te vinden op de website van de aannemer: klik hier.  Veel historische beelden zijn te vinden via het Regionaal Archief Zuid-Utrecht. Ook De Stichting is in het bezit van veel beeldmateriaal. Dit beeldmateriaal wordt na gunning gedeeld. De situatie voor restauratie is terug te vinden in de rapportage ‘Bouwhistorische verkenning met waardestelling’.

Partijen kunnen zich als secundaire partij aanmelden. Deze aanmeldingen worden in de volgende fase (dialoogfase) over en weer gedeeld tussen de geselecteerde primaire en secundaire partijen. Daarbij wordt er vanuit gegaan dat de primaire partij als penvoerder optreedt namens de ondernemers. Dus in de selectiefase worden deze partijen nog niet aan elkaar gekoppeld.

Voor uw gemak kunt u hier de Nota van beantwoording downloaden in PDF.